Uczestnikami tej kategorii są przedsiębiorstwa, które zajmują się odbiorem bądź odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (również instalacje RIPOK o statusie zastępcze), a także sortownie. Laureatów wyłania się na podstawie analizy odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w formularzu szczegółowym, które dotyczą następujących frakcji odpadów: stłuczki szklanej, makulatury, tworzyw sztucznych, puszek aluminiowych, zużytych baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opakowań wielomateriałowych.

Uczestnicy będą nagradzani za całokształt prowadzonych działań, ale także mogą otrzymać statuetki za najlepsze wyniki z danej frakcji odpadów. Zgodnie z wieloletnią tradycją podmioty, które wykażą się najlepszymi wynikami w zbiórce oraz zagospodarowaniu:

  • stłuczki szklanej otrzymają nagrody Szklanej Statuetki
  • makulatury otrzymają nagrody Złotej Beli Makulatury
  • puszek aluminiowych otrzymają nagrody Srebrnej Puszki
  • tworzyw sztucznych otrzymają nagrody Lidera Zbiórki Tworzyw
  • wielomateriałowych opakowań po żywności płynnej otrzymają nagrody Rekordowy Karton
  • zużytych baterii otrzymają nagrody Zielonej Baterii
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego otrzymają nagrody Zielony Kontakt

Ponadto regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (w tym o statusie zastępczym) oraz sortownie , które będą mieć najlepszy wskaźnik odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu w stosunku do odpadów przyjętych do przetworzenia otrzymają nagrody Lidera Odzysku.

Uczestnicy, którzy zdobędą największą ilość statuetek, zostaną nagrodzeni statuetką Lidera Recyklingu. Ponadto dla podmiotów współpracujących z Krajową Izbą Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Opakowań przyznana zostanie nagroda specjalna za działania związane z zagospodarowaniem opakowań po środkach niebezpiecznych.

WZÓR FORMULARZA SZCZEGÓŁOWEGO (1)

WZÓR FORMULARZA SZCZEGÓŁOWEGO (2)