Celem kategorii Edukacja Recyklingowa jest docenienie działań z zakresu edukacji ekologicznej, która w swoich treściach uwzględnia promocję selektywnej zbiórki odpadów,  wpływ działalności człowieka na środowisko i konsekwencje, wynikające z tego, a także ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci oraz całego społeczeństwa. Laureatów tej kategorii wyłania się na podstawie analizy odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w formularzu szczegółowym, dotyczących prowadzonych działań edukacyjnych, związanych z gospodarką odpadami oraz ochroną środowiska, biorąc pod uwagę:

 

  • jakość prowadzonej edukacji (oryginalność i adaptacja do warunków lokalnych, efektywność w osiąganiu założonych celów),
  • różnorodność form, metod pracy i materiałów dydaktycznych,
  • wykorzystanie aktywnych form i metod pracy,
  • kaskadowość działań; możliwość dalszego i szerokiego propagowania wypracowanych efektów, aktywizowanie społeczności lokalnej,
  • innowacyjność, oryginalność działań.

 

Uczestnicy z każdej z grup (placówki oświatowe,centra edukacji ekologicznej, organizacje pozarządowe, parki narodowe i krajobrazowe, gminy, przedsiębiorstwa i pozostałe), którzy wykażą najciekawsze i najefektowniejsze programy edukacyjne, otrzymają statuetki Mistrza Edukacji Recyklingowej. Ponadto każdy z uczestników ma możliwość otrzymania nagrody specjalnej za działania edukacyjne związane z konkretną frakcją odpadów, np. za działania edukacyjne w zakresie postępowania oraz recyklingu tworzyw sztucznych.

WZÓR FORMULARZA SZCZEGÓŁOWEGO